Legend of Condor Heroes

How to draw Guo Jing

How to draw Yang Guo

How to draw Huang Rong

How to draw Xiaolongnu